Sterk in Pestpreventie

Werk maken van een effectiever (cyber)pestbeleid op school

Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding daagt elke Vlaamse school uit om werk te maken van een goed uitgebouwd, leerlinggericht zorgbeleid. Het is de bedoeling dat ook (cyber)pestproblemen hierdoor sneller, doeltreffender en op een meer duurzame manier worden aangepakt. Het vormingstraject ‘Sterk in Pestpreventie’ reikt schoolteams alles aan wat nodig is om een schooleigen anti(cyber)pestbeleid op poten te zetten.

 

Deze vorming belicht sleutelelementen uit succesvolle programma’s uit binnen- en buitenland en biedt een combinatie van informatieve, reflectie- en werkmomenten aan. Na afronding van deze vierdaagse kan elke school van start met haar anti(cyber)pestbeleid.

 

Scholen kunnen ook kiezen voor een begeleidingstraject op maat en in de eigen school. Deze teamgerichte vorming wordt opgesteld na een intakegesprek bij jou op school. Er wordt in dat geval een vormingstraject uitgewerkt dat inspeelt op de beginsituatie en de draagkracht van de school. 

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• inzicht verwerven in het wat, hoe en waarom van (cyber)pestgedrag tussen kinderen en jongeren;
• kennis nemen van essentiële bouwstenen voor een doeltreffend anti(cyber)pestbeleid;
• ontwerpen en aanzet geven tot implementatie van een uitgebalanceerd en samenhangend schooleigen beleid om het welbevinden te versterken en pestgedrag (en ander probleemgedrag) tussen leerlingen te helpen voorkomen;
• vertrouwdheid verwerven met een effectief model van schoolverandering.

Docenten

Boekentip

Pesten en cyberpesten in het onderwijs, G. Deboutte, Pelckmans Pro - Leven met een pestverleden, G. Deboutte, Cego Publishers

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Directie, leerlingenbegeleiders en (zorg)leerkrachten. Ook CLB-medewerkers zijn welkom. De deelname van de (pedagogische) directie is cruciaal want dit hangt nauw samen met de kansen op succes. Kernteams: min. 4 tot max. 6 personen per school.

Extra informatie

Inhoud van de vierdaagse training (lerend netwerk-formule)

Dag 1
Belicht het wat, hoe en de gevolgen van (cyber)pestgedrag. Scholen maken een sterkte-zwakteanalyse van hun huidige aanpak en leggen de basis voor een actieplan, gericht op het versterken van het actuele beleid.

Dag 2
De tweede dag koppelt het schooleigen actieplan aan de pijlers van het beleidsvoerend vermogen en gaat in op initiatieven die bijdragen tot een positief en verbindend team-, klas- en schoolklimaat.

Dag 3
Dag drie daagt de deelnemers uit tot perspectiefneming (begrijpen van de verschillende posities waarin kinderen terechtkomen als er wordt gepest) en het inleven in de bijzondere (groeps)dynamiek die gepaard gaat met pestsituaties.

Dag 4
De laatste dag staat in het teken van het al dan niet confronterend en verbindend aanpakken van (cyber)pestincidenten en dit zowel op individueel- als op klasniveau.

De vliegwielteams krijgen na elke trainingsdag tussentijdse opdrachten mee die het uitwerken en installeren van een nieuw antipestbeleid mogelijk maken.