Sterk in Pestpreventie (STIPP)

Maak werk van een effectiever (cyber)pestbeleid op school.

Nog altijd wordt 1 op 5 van de Vlaamse schoolgaande kinderen en jongeren gepest. Voor 1 op 20 gebeurt dit met een wekelijkse regelmaat, met heel wat risico’s en schade tot gevolg. Scholen kunnen die cijfers doen dalen door in te zetten op een stevig, doordacht, duurzaam en effectief anti(cyber)pestbeleid.
Het STIPP-traject biedt scholen het nodige houvast om hieraan te werken.
De masterclass belicht sleutelelementen uit succesvolle programma’s uit binnen- en buitenland en biedt een combinatie van informatieve, reflectie- en werkmomenten, ook op de eigen school. Na afronding van het traject kan elke school van start met haar anti(cyber)pestbeleid.

Vierdaags traject voor schoolteamdelegaties. Elke delegatie of vliegwielgroep groeit in kennis en wordt op weg gezet om, samen het hele schoolteam, werk te maken van een positief gericht en volkomen schooleigen anti(cyber)pestbeleid.

Dag 1
belicht het wat, hoe en de gevolgen van (cyber)pestgedrag. Scholen maken een sterkte-zwakteanalyse van hun huidige aanpak en leggen de basis voor een actieplan, gericht op het versterken van het actuele beleid.
Dag 2
koppelt het schooleigen actieplan aan de pijlers van het beleidsvoerend vermogen en gaat in op initiatieven die bijdragen tot een positief team-, klas- en schoolklimaat.
Dag 3
daagt de deelnemers onder meer uit tot perspectiefneming (begrijpen van de verschillende posities waarin kinderen terechtkomen als er wordt gepest) en het inleven in de bijzondere (groeps)dynamiek die gepaard gaat met pestsituaties.
Dag 4
staat in het teken van het verbindend aanpakken van (cyber)pestincidenten en dit zowel op individueel- als op klasniveau.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• inzicht verwerven in het wat, hoe en waarom van (cyber)pestgedrag tussen kinderen en jongeren;
• kennis nemen van essentiële bouwstenen voor een doeltreffend anti(cyber)pestbeleid;
• ontwerpen en aanzet geven tot implementatie van een uitgebalanceerd en samenhangend schooleigen beleid om het welbevinden te versterken en pestgedrag (en ander probleemgedrag) tussen leerlingen te helpen voorkomen;
• vertrouwdheid verwerven met een effectief model van schoolverandering.

Docenten

Boekentip

Pesten en cyberpesten in het onderwijs. Pelckmans Pro

Leven met een pestverleden. Uitg. Cego Publishers

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs, Buitengewoon secundair onderwijs + ZORG
Kernteams basis- en secundair onderwijs (min. 4 tot max. 6 personen per school)

Extra informatie

Boek inbegrepen in de inschrijfprijs: Pesten en cyberpesten in het onderwijs. Pelckmans Pro
Intake per school om te school te informeren over de inhoud en de omvang van de werkopdracht verbonden aan het traject.

Tussentijdse opdrachten, gericht op de realisatie van de schooleigen doelen en het creëren van een draagvlak bij leerlingen, leerkrachten en ouders.

Andere: CLB-medewerkers kunnen participeren aan het traject
4 dagen, met tussentijdse opdrachten