Sterk in Pestpreventie

Werk maken van een effectiever (cyber)pestbeleid op school.

Traject: sterk in Pestpreventie

Vlaamse basisscholen worden meer en meer uitgedaagd tot het ontwerpen en installeren van een schooleigen beleid om pesten en cyberpesten te helpen tegengaan. Leerlingen, ouders en de brede schoolomgeving kijken verwachtingsvol uit naar de stappen die gezet zullen worden.


Tenz reikt scholen een vormingstraject aan dat toelaat een eigen pestpreventiebeleid op poten te zetten. Dit traject steunt op sleutelelementen uit succesvolle programma’s uit binnen- en buitenland. Na afronding van het traject beschikken deelnemende scholen over:

– een uitgewerkte visietekst die houvast biedt aan het schoolteam, de leerlingen en de ouders;

– een goed opgeleide kerngroep die de hele werking opvolgt en het schoolteam mee op sleeptouw neemt;

– een werkplan om de visie om te zetten in gerichte acties en initiatieven;

– vertrouwdheid met een reeks van onderbouwde interventiemethodieken (om pest- en cyberpestproblemen aan te pakken);

– een uitgebalanceerd communicatieplan om met leerlingen, klasgroepen en/of ouders in gesprek te gaan wanneer zich een probleem stelt.


Het traject bestaat uit een (online) intakegesprek en een reeks vormings- en werkmomenten. Die zijn er samen op gericht de kennis, de handelingsbekwaamheid en de motivatie van het schoolteam te versterken. Tussentijdse opdrachten zetten de school op weg naar de uitbouw van een school-specifiek beleid.

Trajecten op maat zijn mogelijk.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• inzicht verwerven in het wat, hoe en waarom van (cyber)pestgedrag tussen kinderen en jongeren;
• kennis nemen van essentiële bouwstenen voor een doeltreffend anti(cyber)pestbeleid;
• ontwerpen en aanzet geven tot implementatie van een uitgebalanceerd en samenhangend schooleigen beleid om het welbevinden te versterken en pestgedrag (en ander probleemgedrag) tussen leerlingen te helpen voorkomen;
• vertrouwdheid verwerven met een effectief model van schoolverandering.

Docenten

Boekentip

Pesten en cyberpesten in het onderwijs, G. Deboutte, Pelckmans - Leven met een pestverleden, G. Deboutte, M. Neuts en E Schuerman, Cego Publishers

Praktische informatie

Voor wie

Buitenschoolse opvang, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs: directie, leerlingenbegeleiders en (zorg)leerkrachten. Leerlingen, ouders en CLB-medewerkers die actief betrokken zijn bij de schoolwerking zijn eveneens welkom.

Extra informatie

Traject (voor werkgroep en/of team)
Meer info via info@tenz.be