Samen lesgeven

Verdiep je in de voorwaarden en kwaliteiten van co-teaching

Co-teaching is brandend actueel na de invoering van het M-decreet in Vlaanderen. 'Meer handen in de klas' is een effectieve strategie om beter om te gaan met de steeds toenemende diversiteit in de klas en een meer inclusieve leeromgeving te creëren. Het samen lesgeven inspireert om zowel leerlingen als leraren in hun kracht te zetten.

Dag 1
Leren samenwerken: de zes fasen van comptabiliteit in samenwerking
De mate waarin leraren elkaar kunnen vinden als co-teachers is bepalend voor het succes in hun samenwerking. Comptabele co-teachers zijn zich in hun denken en handelen bewust van het belang van respect, communicatie, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Je leert vanuit theorie en praktijk hoe je verschillen kunt overbruggen om te komen tot een optimale samenwerking.

Leren samenwerken: communicatiestijlen
Het kunnen afstemmen van de communicatie is een voorwaarde om tot een goede samenwerking te komen. Het ontwikkelen van empathische en sociale intelligentie stelt je als co-teachingpartner in staat om flexibel te anticiperen op veranderingen of onverwachte gebeurtenissen die zich dagelijks voordoen. Je onderzoekt je eigen communicatiestijl en formuleert ontwikkelpunten.

Dag 2
Co-teaching en differentiatie: inhoud
Voorwaardelijk voor differentiatie is een goede kennis over ontwikkelingslijnen, leerlijnen en specifieke onderwijsbehoeften. Het gezamenlijk bepalen van doelen voor sociaal-emotionele ontwikkeling en leerinhouden vormt de basis voor het vormgeven van de lesinhoud. De leermethode wordt steeds meer gehanteerd als middel om het gewenste doel te bereiken.

Co-teaching en differentiatie: organisatie
De organisatie van de lessen is ondersteunend voor de doelen die je wilt bereiken met de leerlingen. Je verkent de implicaties van specifieke organisatievormen van co-teaching in relatie tot de eigen schoolomgeving. Aandacht voor de inrichting van de klas- en schoolomgeving speelt hierin een belangrijke rol. Je experimenteert met een nog niet toegepaste organisatievorm en ontwerpt een verbeterplan voor de inrichting.

Dag 3
Co-teaching en differentiatie: zelfsturend leren
Co-teachers werken als begeleiders systematisch aan het vergroten van autonomie van leerlingen. Doel is om de intrinsieke leermotivatie van leerlingen te stimuleren. Om te komen tot zelfsturend leren van leerlingen werk je aan vier competenties bij leerlingen:
• regie nemen eigenaarschap voor het eigen leerproces
• zelfreflectie
• leerstrategieën toepassen
• samenwerkend leren
Je onderzoekt welk leerkrachtgedrag dit van jou als co-teacher vraagt, hoe je elkaar kunt versterken en hoe je dit praktisch kunt vormgeven.

Co-teaching en differentiatie: leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Co-teachers krijgen te maken met leerlingen waarbij meer nodig is dan een reguliere preventieve aanpak. Voor deze leerlingen is een planmatige aanpak nodig waarvoor co-teachers een keuze kunnen maken uit vier ordeningskaders: de gedragstherapeutische benadering, de interactionele benadering, de oplossingsgerichte benadering en de cognitieve benadering. De co-teachers hanteren de oplossingsgerichte benadering om tegemoet te komen aan specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Dag 4
De co-teacher als rolmodel: pedagogisch klimaat en sociaal leren
Co-teachers kunnen als rolmodellen een goed pedagogisch klimaat stimuleren. Hierbij spelen vier thema’s een belangrijke rol: de kwaliteit van de onderlinge leerlingrelaties, de sfeer in de klas, de orde in de klas en de interacties tussen leraren en leerlingen. De ‘gedragingenlijst’ voor co-teachers geeft inzicht in je eigen rol hierin. De ‘klimaatschaal’ biedt inzicht in het door leerlingen ervaren pedagogisch klimaat. Daarnaast leer je van ervaren co-teachers hoe zij het pedagogisch klimaat en het sociaal leren bewust op een praktische wijze beïnvloeden.

Co-teaching en reflectie
Reflectie ligt aan de basis voor teamontwikkeling van co-teachers. De kwaliteit van de reflectie draagt bij aan de dynamiek in het co-teachingteam. Je onderzoekt je reflectieve vaardigheden en maakt kennis met effectieve reflectie-instrumenten.

Dag 5
Praktijkproducten co-teaching
Je presenteert vanuit je opgebouwd portfolio praktijkproducten die je gedurende de vijfdaagse hebt ontwikkeld en bespreekt de relevantie voor je co-teachingpraktijk. Je ontvangt feedback van medecursisten en van de docent als critical friends. Bij actieve deelname wordt de vorming afgesloten met een certificaat waarop de onderwerpen staan vermeld waarin je je hebt bekwaamd.

Fluijt Dian
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• theoretische achtergronden en 4 leidende kaders m.b.t. co-teaching;
• ontwikkelen van co-teachingvaardigheden;
• de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk brengen.

Docenten

Boekentip

Samen lesgeven. Co-Teaching in de Praktijk, D. Fluijt, E. Struyf, en C. Bakker, Pelckmans Pro - Passend onderwijzen met co-teaching, D. Fluijt, Global Academic Press

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs - (Buitengewoon) secundair onderwijs - Zorg in en rond de school

Extra informatie

Je ontvangt tussentijdse opdrachten die je verzamelt in een portfolio. De vorming wordt afgerond met een presentatie.
Het is aanbevolen om met minstens twee collega’s deel te nemen.