Samen lesgeven

Co-teaching in de praktijk.

Co-teaching is brandend actueel na de invoering van het M-decreet in Vlaanderen 'Meer handen in de klas' is een effectieve strategie om beter om te gaan met de steeds toenemende diversiteit in de klas en een meer inclusieve leeromgeving te creëren. Het samen lesgeven inspireert om zowel leerlingen als leraren in hun kracht te zetten.

DAG 1
1. Leren samenwerken: de zes fasen van comptabiliteit in samenwerking
De mate waarin leraren elkaar kunnen vinden als co-teachers is bepalend voor het succes in hun samenwerking. Comptabele co-teachers zijn zich in hun denken en handelen bewust van het belang van respect, communicatie, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Je leert vanuit theorie en praktijk hoe je verschillen kunt overbruggen om te komen tot optimale samenwerking.

2. Leren samenwerken: communicatiestijlen
Het kunnen afstemmen van de communicatie is een voorwaarde om tot een goede samenwerking te komen. Het ontwikkelen van empathische en sociale intelligentie stelt je als co-teaching partner in staat om flexibel te anticiperen op veranderingen of onverwachtse gebeurtenissen die zich dagelijks aandienen. Je onderzoekt je eigen communicatiestijl en formuleert ontwikkelpunten.

DAG 2
3. Co-teaching en differentiatie: inhoud
Voorwaardelijk voor differentiatie is een gedegen kennis over ontwikkelingslijnen, leerlijnen en specifieke onderwijsbehoeften. Het gezamenlijk bepalen van doelen voor sociaal-emotionele ontwikkeling en leerinhouden vormt de basis voor het vormgeven van de leshouden. De leermethode wordt steeds meer gehanteerd als middel om het gewenste doel te bereiken.

4. Co-teaching en differentiatie: organisatie
De organisatie van de lessen is ondersteunend voor de doelen die je wilt bereiken met de leerlingen. Je verkent de implicaties van specifieke co-teaching organisatievormen in relatie tot de eigen schoolomgeving. Aandacht voor de inrichting van de klas-, schoolomgeving speelt hierin een belangrijke rol. Je experimenteert met een nog niet toegepaste organisatievorm en ontwerpt een verbeterplan voor de inrichting.

DAG 3
5. Co-teaching en differentiatie: zelfsturend leren
Co-teachers werken als begeleiders systematisch aan het vergroten van autonomie van leerlingen. Doel is om de intrinsieke leermotivatie van leerlingen te stimuleren. Om te komen tot zelfsturend leren van leerlingen werk je aan vier competenties bij leerlingen:
o regie nemen eigenaarschap voor het eigen leerproces
o zelfreflectie
o leerstrategieën toepassen
o samenwerkend leren
Je onderzoekt welk leerkrachtgedrag dit van je als co-teacher vraagt, hoe u elkaar kunt versterken en hoe u dit praktisch kunt vormgeven.

6. Co-teaching en differentiatie: leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Co-teachers krijgen te maken met leerlingen waarbij meer nodig is dan een reguliere preventieve aanpak. Voor deze leerlingen is een planmatige aanpak nodig waarvoor co-teachers een keuze kunnen maken uit vier ordeningskaders: de gedragstherapeutische, benadering, de interactionele benadering, de oplossingsgerichte benadering en de cognitieve benadering De co-teachers hanteren de oplossingsgerichte benadering om tegemoet te komen aan specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen .

DAG 4
7. De co-teacher als rolmodel: pedagogisch klimaat en sociaal leren
Co-teachers kunnen als rolmodellen een goed pedagogisch klimaat stimuleren. Hierbij spelen vier thema’s een belangrijke rol: de kwaliteit van de onderlinge leerlingrelaties, de sfeer in de klas, de orde in de klas en de interacties tussen leraren en leerlingen. De Gedragingenlijst voor co-teachers geeft inzicht in je eigen rol hierin. Daarnaast leer je van ervaren co-teachers hoe zij het pedagogisch klimaat en het sociaal leren bewust op een praktische wijze beïnvloeden.

8. Co-teaching en reflectie
Reflectie ligt aan de basis voor teamontwikkeling van co-teachers. De kwaliteit van de reflectie draagt bij aan de dynamiek in het co-teaching team. Co-teaching teams die hebben geleerd systematisch te reflecteren kunnen zich ontwikkelen tot triple loop learners. Je onderzoekt uw reflectieve vaardigheden en maakt kennis met effectieve reflectie instrumenten.

* Specifiek voor begeleiders: Een begeleider in een co-teaching team heeft competenties tot zijn beschikking op het gebied van inhoudelijke expertise, communicatie en verandermanagement. De rol van de meeste begeleiders is hierdoor ingrijpend veranderd. Je verkent je nieuwe positie en formuleert ontwikkelpunten en ondersteuningsbehoeften. De Coherentiecirkel van Wielinga wordt besproken als interventiemiddel om te komen tot een betere samenwerking.

DAG(DEEL) 5
9. Praktijkproducten co-teaching
Je presenteert de praktijkproducten die je gedurende masterclass hebt ontwikkeld en bespreekt de relevantie van de Masterclass voor je co-teachingpraktijk. U ontvangt feedback van medestudenten en docent als critical friends.

Fluijt Dian
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• kennis en vaardigheden voor co-teachers;
• de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk brengen.

Docenten

Boekentip

Bakker C., Struyf E., Fluijt D. Samen lesgeven: co-teaching in de praktijk. Pelckmans Pro / Fluijt D. Passend onderwijs met co-teaching. Pelckmans Pro

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs

Extra informatie

Boeken inbegrepen in de prijs.

Indien haalbaar is het een meerwaarde om met min. 2 personen van eenzelfde school aanwezig te zijn. Zowel voor teams met reeds ervaring bij het co-teachen als opstartende teams.

Tussentijdse opdrachten: praktijkproducten samengebracht in een portfolio

Bij gebleken actieve deelname wordt de Masterclass afgesloten met een certificaat waarop de onderwerpen staan vermeld waarin je je bekwaamd hebt.

5 dagen