Masterclass 'Samen lesgeven': co-teaching in de praktijk


Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon

• kennis en vaardigheden voor co-teachers.

Inleiding

Dag 1
Leren samenwerken: de vier fasen van compatibiliteit in samenwerking
- De mate waarin leerkrachten elkaar kunnen vinden als co-teachers is bepalend voor het succes in hun samenwerking. Compatibele co-teachers zijn zich in hun denken en handelen bewust van het belang van respect, communicatie, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Je leert vanuit theorie en praktijk hoe je verschillen overbrugt om te komen tot optimale samenwerking.
Leren samenwerken: communicatiestijlen
- Afstemmen van de communicatie is een voorwaarde om tot een goede samenwerking te komen. Het ontwikkelen van empathische en sociale intelligentie stelt je als co-teachingpartner in staat om flexibel te anticiperen op veranderingen of onverwachte gebeurtenissen die zich dagelijks aandienen. Je onderzoekt je eigen communicatiestijl en formuleert ontwikkelpunten.

Dag 2
Co-teaching en differentiatie: inhoud
- Een voorwaarde voor differentiatie is een gedegen kennis over ontwikkelingslijnen, leerlijnen en specifieke onderwijsbehoeften. Het gezamenlijk bepalen van doelen voor sociaal-emotionele ontwikkeling en leerinhouden vormt de basis voor het vormgeven van de lesinhouden. De leermethode wordt steeds meer gehanteerd als middel om het gewenste doel te bereiken.
Co-teaching en differentiatie: organisatie
- De organisatie van de lessen is ondersteunend voor de doelen die je wilt bereiken met de leerlingen. Je verkent de implicaties van specifieke co-teachingorganisatievormen in relatie tot de eigen schoolomgeving. Aandacht voor de inrichting van de klas- en schoolomgeving speelt hierin een belangrijke rol. Je experimenteert met een nog niet toegepaste organisatievorm en ontwerpt een verbeterplan voor de inrichting.

Dag 3
Co-teaching en differentiatie: zelfsturend leren
- Co-teachers werken als begeleiders systematisch aan het vergroten van autonomie van leerlingen. Doel is om de intrinsieke leermotivatie van leerlingen te stimuleren. Om te komen tot zelfsturend leren van leerlingen werk je aan vier competenties bij leerlingen:
- regie nemen: eigenaarschap voor het eigen leerproces
- zelfreflectie
- leerstrategieën toepassen
- samenwerkend leren
- Je onderzoekt welk leerkrachtgedrag dit van jou als co-teacher vraagt, hoe je elkaar versterkt en hoe je dit praktisch vormgeeft.
Co-teaching en differentiatie: planmatig handelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
- Co-teachers krijgen te maken met leerlingen voor wie meer nodig is dan een reguliere preventieve aanpak. Voor deze leerlingen is een planmatige aanpak nodig waarvoor co-teachers een keuze maken uit vier ordeningskaders: de gedragstherapeutische -, de interactionele -, de oplossingsgerichte - en de cognitieve benadering. De co-teachers voeren een functionele gedragsanalyse uit op basis waarvan zij hun planmatig handelen kunnen motiveren en vormgeven.

Dag 4
De co-teacher als rolmodel: pedagogisch klimaat en sociaal leren
- Co-teachers kunnen als rolmodellen een goed pedagogisch klimaat stimuleren. Hierbij spelen vier thema's een belangrijke rol: de kwaliteit van de onderlinge leerlingrelaties, de sfeer en de orde in de klas en de interacties tussen leerkrachten en leerlingen. De gedragingenlijst voor co-teachers geeft inzicht in jouw eigen rol hierin. De klimaatschaal biedt inzicht in het door leerlingen ervaren pedagogisch klimaat. Daarnaast leer je van ervaren co-teachers hoe zij het pedagogisch klimaat en het sociaal leren bewust op een praktische wijze beïnvloeden. Co-teaching en reflectie
- Reflectie ligt aan de basis voor teamontwikkeling van co-teachers. De kwaliteit van de reflectie draagt bij aan de dynamiek in het co-teachingteam. Co-teachingteams die hebben geleerd systematisch te reflecteren kunnen zich ontwikkelen tot triple loop learners. Je onderzoekt je reflectieve vaardigheden en maakt kennis met effectieve reflectie-instrumenten. Specifiek voor begeleiders: een begeleider in een co-teachingteam heeft competenties tot zijn beschikking op het gebied van inhoudelijke expertise, communicatie en verandermanagement. De rol van de meeste begeleiders is hierdoor ingrijpend veranderd. Je verkent je nieuwe positie en formuleert ontwikkelpunten en ondersteuningsbehoeften. De coherentiecirkel van Wielinga wordt besproken als interventiemiddel om te komen tot een betere samenwerking.

Dag 5
Praktijkproducten co-teaching
- Je presenteert de praktijkproducten die je tijdens de masterclass hebt ontwikkeld en bespreekt de relevantie van de masterclass voor je co-teachingpraktijk. Je ontvangt feedback van medestudenten en docent als critical friends. Bij gebleken actieve deelname wordt de masterclass afgesloten met een certificaat waarop de onderwerpen staan vermeld waarin je je hebt bekwaamd.

Wat leer je

• de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk brengen.

Wat kan je

• kennis en vaardigheden voor co-teachers.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basis- en secundair onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs, Lager onderwijs

Locatie