KiVa-antipestprogramma: driedaagse kernteamtraining

Thuiskomen in de KiVa-aanpak: van vorming naar actie op school

Het KiVa-programma is een schoolbreed programma, gericht op het versterken van het welbevinden en de sociale vaardigheden van de kinderen enerzijds en het terugdringen van pest- en ander kwetsend gedrag op school. Het KiVa-basistraject omvat twee schooljaren en laat je schoolteam kennismaken met KiVa. Na deze twee jaren ontvang je als school het KiVa-basiscertificaat.

 

Deelnemers zijn schoolteams die samen hebben beslist om een KiVa-school te worden. Elke school die toetreedt tot het wereldwijde netwerk van KiVa-scholen kan rekenen op een breed ondersteuningspakket. Dat bestaat uit vormingsonderdelen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa-scholen kunnen rekenen op een rijk pallet aan onderbouwde materialen en hulpmiddelen om hun schoolwerking te versterken en de KiVa-doelen te bereiken. Het KiVa-programma bewees in vele landen dat het zijn belofte waar maakt: zorgen dat kinderen zich op school veilig en wel voelen én verantwoordelijkheid leren nemen als er tussen hen wat fout dreigt te gaan.

 

Scholen die met KiVa aan de slag gaan, spelen perfect in op de eisen en verwachtingen van het nieuwe onderwijskwaliteitskader en het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding. KiVa sterkt kinderen in hun sociale vaardigheden en krikt de sfeer binnen de klas en op school naar een hoger niveau. Het KiVa-basiscontract vraagt een volgehouden inspanning van het hele schoolteam maar geeft ook uitzicht op succes: een school waar kinderen optimaal onderwijs genieten!

 

Meer weten? kivaschool.be

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Geen vorming gepland

Wat leer je

• het schoolteam ontwikkelt een gedeelde visie op het voorkomen en aanpakken van pestgedrag tussen de kinderen;
• het schoolteam begrijpt en spant zich in om te werken aan het versterken van welbevinden en verbondenheid in de klas en op school;
• het schoolteam maakt, onder impuls van het KiVa-kernteam, werk van
o de KiVa-Kick-off;
o de KiVa-lessen;
o positieve impulsen om de speelplaatswerking- en organisatie te verbeteren of op peil te houden;
o een goede communicatie over KiVa en de KiVa-aanpak naar de ouders toe;
o het gepast inzetten van methodieken en gesprekken om pestproblemen aan te pakken;
o het versterken van de veiligheid, het vertrouwen en de verbondenheid tussen de leerlingen, binnen en buiten de klas;
o het professionaliseren van het team.

Docenten

Boekentip

KiVa-pedagogisch handboek, KiVa, Abimo - Onze klas, ons team, KiVa, Abimo

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Basisonderwijs

Extra informatie

Schooljaar 1
Het eerste jaar van het basiscontract legt de basis voor een sterke KiVa-werking:
• het schoolteam maakt kennis met de KiVa-aanpak: visie, materialen, praktijk;
• het KiVa-kernteam wordt samengesteld en krijgt een verdiepende driedaagse vorming;
• KiVa-kernteams mogen deelnemen aan de jaarlijkse terugkom- en intervisiemomenten die regionaal worden georganiseerd: deze meetings laten toe om ervaringen te delen, problemen te bespreken en elkaar te inspireren. Nieuwe inzichten en instrumenten worden daar in primeur voorgesteld;
• het schoolteam krijgt het KiVa-pedagogisch handboek aangereikt (met achtergrondinformatie, lessuggesties en activiteiten, interventiemethodieken, registratieformulieren), samen met de lessenreeks 'Onze klas, ons team' (1 lessenmap per leerjaar);
• het schoolteam krijgt toegang tot de KiVa-website en kan daardoor gebruik maken van
o de KiVa-games
o extra videomateriaal voor de lessen en voor gebruik tijdens personeelsvergaderingen
o de KiVa-monitor (digitale vragenlijsten voor leerlingen en leerkrachten)
o het KiVa-zelfevaluatie-instrument
o 10 KiVa-nieuwsbrieven voor ouders (1/lesthema)
o KiVa-registratiedocumenten
o KiVa-praktijkillustraties van andere scholen
o wetenschappelijke artikels over KiVa
o een KiVa-brochure voor ouders

Tegen het einde van het eerste schooljaar hebben schoolteams de KiVa-materialen bekeken, wordt het KiVa-startmoment (Kick-off) voorbereid en kan de eerste KiVa-bevraging (monitor) plaatsvinden. Deze nulmeting laat toe om, na 1 jaar werken, na te gaan hoe goed de KiVa-aanpak werkt. Scholen die de monitor invullen krijgen vanuit Finland een feedbackrapport aangereikt.

Schooljaar 2
Tijdens het tweede schooljaar daalt KiVa af naar de klas- en schoolvloer: nu maken de kinderen en de ouders kennis met de KiVa-aanpak. Het schooljaar start met een feestelijke en enthousiasmerende Kick-off. Maand na maand worden de KiVa-thema's uitgewerkt in elke klas. Leerkrachten zetten in op het versterken van de positieve klassfeer, bekijken samen de speelplaatswerking, betrekken het speelplaatstoezicht bij de KiVa-werking. Heel wat KiVa-scholen trekken de kaart van klasdoorbrekende spel- en lesactiviteiten. Doen er zich conflicten of ruzies voor, dan worden die spoedig en zorgzaam besproken. Pestproblemen worden met behulp van beproefde gespreks- en interventiemethodes aangepakt. Elke school organiseert een KiVa-infomoment voor de ouders. Die wordt de eerste keer door een erkende KiVa-trainer verzorgd. Scholen grijpen de kans om hun keuze voor KiVa te motiveren en stellen het KiVa-team voor.

Tegen het einde van het tweede schooljaar maken KiVa-scholen opnieuw gebruik van de KiVa-monitor om na te gaan hoe goed er wordt gewerkt. Via een zelfevaluatie-instrument krijgt elk schoolteam de kans om na te gaan hoe ver ze met de KiVa-werking staan. Een gunstige evaluatie door de KiVa-trainers geeft uitzicht op het verwerven van het KiVa-basiscertificaat.