KiVa-antipestprogramma: driedaagse kernteamtraining

Thuiskomen in de KiVa-aanpak: van vorming naar actie op school

Het KiVa-programma is een schoolbreed programma, gericht ophet versterken van het welbevinden en de sociale vaardigheden van de kinderenenerzijds en het terugdringen van pest- en ander kwetsend gedrag op school. HetKiVa-basistraject omvat twee schooljaren en laat je schoolteam kennismaken metKiVa. Na deze twee jaren ontvang je als school het KiVa-basiscertificaat.

Deelnemers zijn schoolteams die samen hebben beslist om eenKiVa-school te worden. Elke school die toetreedt tot het wereldwijde netwerkvan KiVa-scholen kan rekenen op een breed ondersteuningspakket. Dat bestaat uitvormingsonderdelen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa-scholen kunnenrekenen op een rijk pallet aan onderbouwde materialen en hulpmiddelen om hunschoolwerking te versterken en de KiVa-doelen te bereiken. Het KiVa-programmabewees in vele landen dat het zijn belofte waar maakt: zorgen dat kinderen zichop school veilig en wel voelen én verantwoordelijkheid leren nemen als ertussen hen wat fout dreigt te gaan

Scholen die met KiVa aan de slag gaan, spelen perfect in opde eisen en verwachtingen van het nieuwe onderwijskwaliteitskader en het nieuwedecreet leerlingenbegeleiding. KiVa sterkt kinderen in hun sociale vaardighedenen krikt de sfeer binnen de klas en op school naar een hoger niveau. HetKiVa-basiscontract vraagt een volgehouden inspanning van het hele schoolteammaar geeft ook uitzicht op succes: een school waar kinderen optimaal onderwijsgenieten!

Meer weten? kivaschool.be

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling
Per persoon
Schrijf je nu in
23 september 2021
09u30 tot 16u30
8 oktober 2021
09u30 tot 16u30
21 oktober 2021
09u30 tot 16u30
8 oktober 2021
09u30 tot 16u30
22 oktober 2021
09u30 tot 16u30
16 november 2021
09u30 tot 16u30

Wat leer je

• het schoolteam ontwikkelt een gedeelde visie op het voorkomen en aanpakken van pestgedrag tussen de kinderen;
• het schoolteam begrijpt en spant zich in om te werken aan het versterken van welbevinden en verbondenheid in de klas en op school;
• het schoolteam maakt, onder impuls van het KiVa-kernteam, werk van
o de KiVa-Kick-off;
o de KiVa-lessen;
o positieve impulsen om de speelplaatswerking- en organisatie te verbeteren of op peil te houden;
o een goede communicatie over KiVa en de KiVa-aanpak naar de ouders toe;
o het gepast inzetten van methodieken en gesprekken om pestproblemen aan te pakken;
o het versterken van de veiligheid, het vertrouwen en de verbondenheid tussen de leerlingen, binnen en buiten de klas;
o het professionaliseren van het team.

Docenten

Boekentip

KiVa-pedagogisch handboek, KiVa, Abimo - Onze klas, ons team, KiVa, Abimo

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Basisonderwijs

Extra informatie

Schooljaar 1
Het eerste jaar van het basiscontract legt de basis voor een sterke KiVa-werking:
• het schoolteam maakt kennis met de KiVa-aanpak: visie, materialen, praktijk;
• het KiVa-kernteam wordt samengesteld en krijgt een verdiepende driedaagse vorming;
• KiVa-kernteams mogen deelnemen aan de jaarlijkse terugkom- en intervisiemomenten die regionaal worden georganiseerd: deze meetings laten toe om ervaringen te delen, problemen te bespreken en elkaar te inspireren. Nieuwe inzichten en instrumenten worden daar in primeur voorgesteld;
• het schoolteam krijgt het KiVa-pedagogisch handboek aangereikt (met achtergrondinformatie, lessuggesties en activiteiten, interventiemethodieken, registratieformulieren), samen met de lessenreeks 'Onze klas, ons team' (1 lessenmap per leerjaar);
• het schoolteam krijgt toegang tot de KiVa-website en kan daardoor gebruik maken van
o de KiVa-games
o extra videomateriaal voor de lessen en voor gebruik tijdens personeelsvergaderingen
o de KiVa-monitor (digitale vragenlijsten voor leerlingen en leerkrachten)
o het KiVa-zelfevaluatie-instrument
o 10 KiVa-nieuwsbrieven voor ouders (1/lesthema)
o KiVa-registratiedocumenten
o KiVa-praktijkillustraties van andere scholen
o wetenschappelijke artikels over KiVa
o een KiVa-brochure voor ouders

Tegen het einde van het eerste schooljaar hebben schoolteams de KiVa-materialen bekeken, wordt het KiVa-startmoment (Kick-off) voorbereid en kan de eerste KiVa-bevraging (monitor) plaatsvinden. Deze nulmeting laat toe om, na 1 jaar werken, na te gaan hoe goed de KiVa-aanpak werkt. Scholen die de monitor invullen krijgen vanuit Finland een feedbackrapport aangereikt.

Schooljaar 2
Tijdens het tweede schooljaar daalt KiVa af naar de klas- en schoolvloer: nu maken de kinderen en de ouders kennis met de KiVa-aanpak. Het schooljaar start met een feestelijke en enthousiasmerende Kick-off. Maand na maand worden de KiVa-thema's uitgewerkt in elke klas. Leerkrachten zetten in op het versterken van de positieve klassfeer, bekijken samen de speelplaatswerking, betrekken het speelplaatstoezicht bij de KiVa-werking. Heel wat KiVa-scholen trekken de kaart van klasdoorbrekende spel- en lesactiviteiten. Doen er zich conflicten of ruzies voor, dan worden die spoedig en zorgzaam besproken. Pestproblemen worden met behulp van beproefde gespreks- en interventiemethodes aangepakt. Elke school organiseert een KiVa-infomoment voor de ouders. Die wordt de eerste keer door een erkende KiVa-trainer verzorgd. Scholen grijpen de kans om hun keuze voor KiVa te motiveren en stellen het KiVa-team voor.

Tegen het einde van het tweede schooljaar maken KiVa-scholen opnieuw gebruik van de KiVa-monitor om na te gaan hoe goed er wordt gewerkt. Via een zelfevaluatie-instrument krijgt elk schoolteam de kans om na te gaan hoe ver ze met de KiVa-werking staan. Een gunstige evaluatie door de KiVa-trainers geeft uitzicht op het verwerven van het KiVa-basiscertificaat.

Locatie

Datum: donderdag 23 september 2021, 09u30 tot 16u30
Datum: vrijdag 8 oktober 2021, 09u30 tot 16u30
Datum: donderdag 21 oktober 2021, 09u30 tot 16u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent

Datum: vrijdag 8 oktober 2021, 09u30 tot 16u30
Datum: vrijdag 22 oktober 2021, 09u30 tot 16u30
Datum: dinsdag 16 november 2021, 09u30 tot 16u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem