KiVa-antipestprogramma: driedaagse kernteamtraining

Thuiskomen in de KiVa-aanpak: van vorming naar actie op school

Het KiVa-programma is een schoolbreed programma, gericht ophet versterken van het welbevinden en de sociale vaardigheden van de kinderenenerzijds en het terugdringen van pest- en ander kwetsend gedrag op school. Het KiVa-basistraject omvat twee schooljaren en laat je schoolteam kennismaken met KiVa. Je start met het oprichten van een KiVa-kernteam dat zich verdiept in de materie en het KiVa-programma voor de school uitwerkt.


De leden van het kernteam gaan eerst de driedaagse basistraining volgen. Tijdens de eerste training leert het kernteam deskundigheid ontwikkelen in het begrijpen, analyseren en doelgericht aanpakken van (cyber)pestproblemen. Het kernteam krijg een betere kijk op hoe KiVa binnen de school ingang kan vinden. Op de tweede dag krijgen de kernteams zicht op de sleutelrol van de leerkracht. De leerkrachten raken vertrouwd met het KiVa-handboek, de lesmaterialen en de KiVa-games. Ze maken kennis met de KiVa-monitor en het KiVa zelfevaluatie-instrument. Tijdens de derde dag krijgt het kernteam zicht op de manieren waarop pest- en cyberpestproblemen kunnen worden aangepakt. De teams oefenen gespreksvaardigheden die nodig zijn bij het in gesprek gaan met leerlingen, ouders en collega's. Het kernteam leert ten slotte methodieken kennen om acute pestproblemen te stoppen.Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling
Per persoon
Geen vorming gepland

Wat leer je

• het schoolteam ontwikkelt een gedeelde visie op het voorkomen en aanpakken van pestgedrag tussen de kinderen;
• het schoolteam begrijpt en spant zich in om te werken aan het versterken van welbevinden en verbondenheid in de klas en op school;
• het schoolteam maakt, onder impuls van het KiVa-kernteam, werk van
o de KiVa-Kick-off;
o de KiVa-lessen;
o positieve impulsen om de speelplaatswerking- en organisatie te verbeteren of op peil te houden;
o een goede communicatie over KiVa en de KiVa-aanpak naar de ouders toe;
o het gepast inzetten van methodieken en gesprekken om pestproblemen aan te pakken;
o het versterken van de veiligheid, het vertrouwen en de verbondenheid tussen de leerlingen, binnen en buiten de klas;
o het professionaliseren van het team.

Docenten

Boekentip

KiVa-pedagogisch handboek, KiVa, Pelckmans - Onze klas, ons team, KiVa, Pelckmans

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

Basisonderwijs

Extra informatie

Schooljaar 1
Het eerste jaar van het basiscontract legt de basis voor een sterke KiVa-werking:
• het schoolteam maakt kennis met de KiVa-aanpak: visie, materialen, praktijk;
• het KiVa-kernteam wordt samengesteld en krijgt een verdiepende driedaagse vorming;
• KiVa-kernteams mogen deelnemen aan de jaarlijkse terugkom- en intervisiemomenten die regionaal worden georganiseerd: deze meetings laten toe om ervaringen te delen, problemen te bespreken en elkaar te inspireren. Nieuwe inzichten en instrumenten worden daar in primeur voorgesteld;
• het schoolteam krijgt het KiVa-pedagogisch handboek aangereikt (met achtergrondinformatie, lessuggesties en activiteiten, interventiemethodieken, registratieformulieren), samen met de lessenreeks 'Onze klas, ons team' (1 lessenmap per leerjaar);
• het schoolteam krijgt toegang tot de KiVa-website en kan daardoor gebruik maken van
o de KiVa-games
o extra videomateriaal voor de lessen en voor gebruik tijdens personeelsvergaderingen
o de KiVa-monitor (digitale vragenlijsten voor leerlingen en leerkrachten)
o het KiVa-zelfevaluatie-instrument
o 10 KiVa-nieuwsbrieven voor ouders (1/lesthema)
o KiVa-registratiedocumenten
o KiVa-praktijkillustraties van andere scholen
o wetenschappelijke artikels over KiVa
o een KiVa-brochure voor ouders

Tegen het einde van het eerste schooljaar hebben schoolteams de KiVa-materialen bekeken, wordt het KiVa-startmoment (Kick-off) voorbereid en kan de eerste KiVa-bevraging (monitor) plaatsvinden. Deze nulmeting laat toe om, na 1 jaar werken, na te gaan hoe goed de KiVa-aanpak werkt. Scholen die de monitor invullen krijgen vanuit Finland een feedbackrapport aangereikt.

Schooljaar 2
Tijdens het tweede schooljaar daalt KiVa af naar de klas- en schoolvloer: nu maken de kinderen en de ouders kennis met de KiVa-aanpak. Het schooljaar start met een feestelijke en enthousiasmerende Kick-off. Maand na maand worden de KiVa-thema's uitgewerkt in elke klas. Leerkrachten zetten in op het versterken van de positieve klassfeer, bekijken samen de speelplaatswerking, betrekken het speelplaatstoezicht bij de KiVa-werking. Heel wat KiVa-scholen trekken de kaart van klasdoorbrekende spel- en lesactiviteiten. Doen er zich conflicten of ruzies voor, dan worden die spoedig en zorgzaam besproken. Pestproblemen worden met behulp van beproefde gespreks- en interventiemethodes aangepakt. Elke school organiseert een KiVa-infomoment voor de ouders. Die wordt de eerste keer door een erkende KiVa-trainer verzorgd. Scholen grijpen de kans om hun keuze voor KiVa te motiveren en stellen het KiVa-team voor.

Tegen het einde van het tweede schooljaar maken KiVa-scholen opnieuw gebruik van de KiVa-monitor om na te gaan hoe goed er wordt gewerkt. Via een zelfevaluatie-instrument krijgt elk schoolteam de kans om na te gaan hoe ver ze met de KiVa-werking staan. Een gunstige evaluatie door de KiVa-trainers geeft uitzicht op het verwerven van het KiVa-basiscertificaat.