Kinderen sociaal vaardiger maken

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gestroomlijnd bevorderen

De nieuwe eindtermen dagen elke school uit om kinderen op sociaal-emotioneel vlak tot volle ontwikkeling te brengen. Vooral bij moeilijk en stortend gedrag is dit een hele opgave. 

 

Deze teamgerichte vorming zet schoolteams op weg naar het creëren van samenhang tussen

• het pedagogisch DNA van de school: wat kenmerkt onze pedagogische visie en aanpak?;

• de SEL-doelen (eindtermen sociale vaardigheden);

• de aanpak van moeilijk en/of storend gedrag van kinderen en klasgroepen.


Deze nascholing doet schoolteams stilstaan bij hun eigen pedagogisch project en verbindt die met de doelen die elke school op het vlak van sociaal-emotioneel leren dient te bereiken. Korte werkmomenten en inspirerende voorbeelden geven elk team de kans om de eigen schoolpraktijk te bevragen en aan te scherpen. Dit gebeurt telkens vanuit een (school)breed perspectief en vanuit het vertrouwen dat elk kind wil en kan groeien. De vorming is geslaagd als het team de keuze maakt om de eigen visie en aanpak nadien te versterken. Schoolteams zetten de eerste sporen uit van hun eigen SEL-leerlijn.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Welbevinden en leerlingenbegeleiding

Wat leer je

• je eigen pedagogisch project kernachtig omschrijven en expliciteren wanneer en in welk opzicht het zich moeilijk in praktijk laat brengen;
• samen reflecteren op de eigen visie en praktijk m.b.t. het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen; ook kinderen die slecht in hun vel zitten en/of storend gedrag vertonen;
• de basis leggen voor een SEL-leerlijn die rekening houdt met het groeipad dat kinderen doorlopen;
• denkkaders en methodieken kennen die de eigen praktijk aanvullen en versterken.

Docenten

Boekentip

Onze klas, ons team, Pelckmans

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Basisonderwijs

Voorkennis

Zicht hebben op de eindtermen sociale vaardigheden en de van toepassing zijnde leerplannen.

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be