Evalueren met de herziene taxonomie van Bloom, vervolgsessie

Gepaste evaluatievormen voor elk cognitief proces

De evaluatie van cognitieve processen met hun onderliggende denkprocessen is niet eenvoudig. Vaststellen of een leerling zich de geleerde feitenkennis of concepten effectief kan herinneren of nagaan of de leerling de aangebrachte informatie of procedures begrijpt, lukt meestal wel. Meten of de leerling een probleem kan oplossen door eerder verworven kennis en methodieken toe te passen in een nieuwe situatie en met de toegepaste kennis een probleem kan analyseren is al heel wat complexer. En hoe evalueer je in welke mate de leerling zelf bepaalde gegevens kan aftoetsen en beoordelen op basis van criteria? Hoe ga je na of de leerling zelf nieuwe ideeën, zienswijzen of producten kan ontwikkelen?

 

We weten dat de opdrachtformulering en de vraagstelling een bepaald denkproces in werking stelt. Belangrijk is dan ook om evaluatie-instrumenten zo te construeren dat ze het juiste cognitief denkproces activeren. Alleen zo verzamel je correcte informatie om de denkontwikkeling op het juiste niveau op gang te brengen, de leerling te laten oefenen en de mate van verworvenheid van dat denkniveau in kaart te brengen.

 

In de eindtermen en leerplandoelen liggen de minimale vereiste cognitieve dimensies per doel vast. Om de evaluatie van de leerdoelen kwaliteitsvol vorm te geven is het kader dat de herziene taxonomie van Bloom biedt een meerwaarde.

 

Deze vorming gaat dieper in op het ontwerp van je evaluatiepraktijk, de voorwaarden voor een gepaste evaluatie voor elk cognitief denkproces en op de afstemming van je evaluatievraag met de leervraag en de instructievraag, waar in de vorming ‘Lessen ontwerpen met de taxonomie van Bloom’ de klemtoon lag. 

De Vleeschouwer Hilde
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Activiteiten ontwerpen

Wat leer je

• meer over de herziene taxonomie van Bloom met expliciete aandacht voor de cognitieve processen en hun onderliggende denkprocessen;
• het belang van een evaluatie op maat voor elk cognitief proces, met het oog op het activeren van het juiste denkproces, in functie van de verdere ontwikkeling ervan én het vaststellen van de mate van verworvenheid;
• de kenmerken van en voorwaarden voor de evaluatievragen en –instrumenten voor elk cognitief proces;
• het ontwerp van evaluatievragen bij doelen van de verschillende cognitieve dimensies en het afstemmen ervan met de leervraag en instructievraag.

Docenten

Boekentip

De taxonomie van Bloom in de klas. Een inspiratieboek voor de leraar, E. Rombaut, I. Molein en T. Van Severen, Pelckmans Pro

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

(Buitengewoon) secundair onderwijs

Voorkennis

Lessen ontwerpen met de herziene taxonomie van Bloom, basissessie

Locatie

Datum: woensdag 3 februari 2021, 09u30 tot 12u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent

Datum: maandag 8 maart 2021, 09u30 tot 12u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem