Een fijne speelplaats: kenmerk van een sterke school

Inzetten op de meerwaarde van een uitdagende, verbindende en groene speelplaats.

Een fijne speelplaats geeft ademruimte aan kinderen en leerkrachten. Ze voedt het welbevinden en biedt kinderen de kans om hun sociale vaardigheden te exploreren. Een verrijkte speelplaats werkt de verbondenheid van kinderen en de omgeving in de hand en speelt in op de grote diversiteit die er tussen kinderen bestaat (leeftijd, temperament, sociale ontwikkeling, gemoedstoestand en behoeften).

Deelnemers staan stil bij hun eigen speelplaats(werking) en worden op weg gezet om hun speelplaats te optimaliseren. Een fijne speelplaats bevordert het leervermogen, biedt leerkansen én draagt bij tot een positief school- en klasklimaat en een groter vertrouwen van kinderen in zichzelf en anderen.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken

Wat leer je

• wat je als team kan ondernemen om te zorgen voor een fijne speelplaats en -tijd;
• op basis van een behoefteanalyse werk maken van verbeterinitiatieven die de kwaliteit van het speelplaatsgebeuren aanzienlijk optillen;
• een draagvlak tot stand brengen (bij de kinderen, de ouders en het team) om de beoogde veranderingen te realiseren.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Buitenschoolse opvang, Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs - Zorg in en rond de school - Buitenschoolse opvang