Een fijne speelplaats, daar gaan we voor!

Leer met een kritische blik kijken naar de eigen speelplaatswerking.
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• met een frisse, maar kritische blik kijken naar de eigen speelplaats;
• wat je als team kan ondernemen om te zorgen voor een fijne speelplaats en •tijd;
• hoe je de speelplaats planmatig onder handen kan nemen in functie van een betere omgang en leercondities voor kinderen.

Inleiding

Een fijne speelplaats geeft ademruimte aan kinderen en leerkrachten. Ze voedt het welbevinden en biedt kinderen de kans om hun sociale vaardigheden te exploreren. Een verrijkte speelplaats werkt de verbondenheid van kinderen en de omgeving in de hand en speelt in op de grote diversiteit die er tussen kinderen bestaat (leeftijd, temperament, sociale ontwikkeling, gemoedstoestand en behoeften). Deelnemers staan stil bij hun eigen speelplaats(werking) en worden op weg gezet om hun speelplaats te optimaliseren. Een fijne speelplaats bevordert het leervermogen, biedt leerkansen én draagt bij tot een positief school- en klasklimaat en een groter vertrouwen van kinderen in zichzelf en anderen.

Wat leer je

• een sterkte•/zwakteanalyse maken van de huidige speelplaats(werking);
• op basis van een behoefteanalyse werk maken van verbeterinitiatieven die de kwaliteit van het speelplaatsgebeuren aanzienlijk optillen;
• een actieplan opstellen en uitvoeren, gericht op de optimalisatie van de speelplaatswerking (organisatie, vormgeving, afspraken en regels);
• een draagvlak tot stand brengen (bij de kinderen, de ouders en het team) om de beoogde veranderingen te realiseren.

Wat kan je

• met een frisse, maar kritische blik kijken naar de eigen speelplaats;
• wat je als team kan ondernemen om te zorgen voor een fijne speelplaats en •tijd;
• hoe je de speelplaats planmatig onder handen kan nemen in functie van een betere omgang en leercondities voor kinderen.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie