Cyberpesten de baas

Werk aan een samenspel tussen leerlingen, leerkrachten en de thuisplek.

De nieuwe media zijn een vast onderdeel van de sociale leefwereld van kinderen en jongeren. Een op tien onder hen krijgt te maken met cyberpesten. Deze workshop verduidelijkt het wat, hoe en waarom van cyberpesten. Je benadert het onderwerp vanuit de ervaringswereld van wie pest, gepest wordt of omstaander is. Zo wordt duidelijk welke aanpak geschikt is om cyberpesten te voorkomen. Door werk te maken van een goed samenspel tussen school en thuis, lukt het beter om kinderen en jongeren te behoeden voor (cyber)pestgedrag. Verken mogelijkheden om samen met kinderen en jongeren te werken naar een respectvol en veilig(er) internetgebruik.

Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• kinderen verduidelijken hoe en waarom cyberpesten opduikt;
• gebruikmaken van werkvormen die kinderen toelaten hun eigen, ook problematische, internet• en mediagebruik bespreekbaar te maken en met hen op zoek te gaan naar veilig(er)e en respectvol(ler)e manieren om met elkaar in contact te staan;
• inzetten op werkvormen en andere initiatieven om ouders te betrekken bij het meer mediawijs maken van hun kinderen;
• ouders constructief betrekken bij het aanpakken en oplossen van cyberpesterijen tussen kinderen.

Wat kan je

• de eigenheid, omvang en de mogelijke gevolgen van cyberpesten kennen;
• de dynamiek die cyberpesten voedt doorgronden en dit inzicht gebruiken om (cyber)pestgedrag te voorkomen;
• mogelijkheden verkennen om cyberpestgedrag op een veilige manier bespreekbaar te maken en samen met kinderen op zoek te gaan naar veilig en respectvol mediagebruik;
• op welke manier ouders betrokken kunnen worden bij het voorkomen van cyberpestgedrag tussen kinderen;
• mogelijkheden verkennen om, samen met de betrokken kinderen en hun ouders, gepast te reageren op cyberpestincidenten.

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs

Iedereen actief in het basis- of secundair onderwijs, ouders

Voorkennis

Enige belangstelling voor en vertrouwdheid met de nieuwe media is noodzakelijk.

Hoe kan je je verder verdiepen

• Sterk in pestpreventie (STIPP)
• KiVa-aanbod

Extra informatie

Theorie gekoppeld aan praktijk, met beeld- en casusmateriaal