(Cyber)pesten aanpakken: het hele schoolteam doet mee

Samen aan de slag voor een schooleigen anti(cyber)pestbeleid

Voor 96% van de schoolgaande jeugd is cyberpesten een grote zorg. Leerlingen zijn vragende partij voor een krachtdadiger beleid om pesterijen op school te helpen terugdringen. Leerlingen hopen op een degelijke en betrouwbare schoolaanpak. Zelf aarzelen ze soms en daarom wordt niet elke pesterij gemeld. Hierdoor blijven slachtoffers (te) lang zwijgen en komt het tot conflicten tussen school en thuis. Het nieuwe onderwijskwaliteitskader (inspectie) en het decreet leerlingenbegeleiding dagen scholen uit om hun aanpak te versterken en ook ouders dringen er op aan.

 

Deze vorming informeert, sensibiliseert en zet schoolteams op weg om de schooleigen aanpak tegen het daglicht te houden en waar nodig te versterken. Aansluitend bij up-to-date onderzoek en goede praktijkverhalen in binnen- en buitenland, wordt de eerste aanzet gegeven voor een onderbouwde en succesvolle schoolbrede aanpak. De eigen praktijk wordt door middel van de antipestslang (VLOR) aangevuld en versterkt.  

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• inzicht krijgen in het wat, hoe en waarom van (cyber)pestgedrag;
• inzicht krijgen in sleutelelementen voor een succesvolle aanpak op schoolniveau;
• een schooleigen visie uitwerken (op basis van goede praktijkvoorbeelden);
• wat je als leerkracht en school kan doen om (cyber)pesten te voorkomen of aan te pakken wanneer het zich voordoet;
• hoe je aan de hand van handige tools en praktijkgerichte adviezen een begin kan maken voor het aanscherpen of versterken van het huidige schoolbeleid (van preventie tot nazorg).

Docenten

Boekentip

Pesten en cyberpesten in het onderwijs, G. Deboutte, Pelckmans Pro

Praktische informatie

Hoe kan je je verder verdiepen

Sterk in Pestpreventie: zie p.x.
KiVa, samen bouwen aan een pestvrije school: zie p.x