Privacy

A.Over deze privacyverklaring.

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens nemen we bij Tenz VZW zeer ernstig. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken, geheel in lijn met de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG of GDPR). In deze privacyverklaring leggen we onder andere uit:

 1. wie we zijn
 2. welke rol we opnemen bij het verwerken van persoonsgegevens
 3.  welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, waarom we dat doen en hoelang wij ze bewaren
 4. welke rechten je hebt en hoe je die kan uitoefenen
 5. wie je kan contacteren in geval van vragen i.v.m. deze privacyverklaring
 6. met wie we bepaalde gegevens delen en waarom we dat doen

 

B.Wie zijn we?

Tenz VZW (“we”, “wij”, “ons”)is een vereniging zonder winstoogmerk die zich richt op training en coaching voor actoren uit het onderwijs en de zorg, zoals leerkrachten, directies en zorgverstrekkers. Tenz VZW is gevestigd aan de Brasschaatsteenweg (C) 308, 2920 Kalmthout en heeft als ondernemingsnummer 0435.850.197.

Meer informatie kan je terugvinden op onze Website www.tenz.be.

Wanneer we het in deze privacyverklaring hebben over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, dan is Tenz VZW de verwerkingsverantwoordelijke in de betekenis van artikel 4.7 AVG.  Dat betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden we je persoonsgegevens nodig hebben en via welke middelen we die gaan verzamelen en gebruiken.

 

C.Op welke manier verzamelt Tenz VZW jouw gegevens

In volgende situaties verneemt Tenz VZW jouw persoonsgegevens:

 • Wanneer je via onze Website een persoonlijke gebruikersaccount aanmaakt en/of onze producten of diensten bestelt.
 • Wanneer je op onze Website het contactformulier invult.
 • Soms krijgen we gegevens van partners met wie we samenwerken, bijvoorbeeld Pelckmans uitgevers NV. Die partners zullen je laten weten wanneer zij gegevens met ons delen.

 

D.Tenz VZW  heeft een aantal redenen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken

a.Tenz VZW moet een contract correct kunnen uitvoeren

Wanneer je inschrijft op een training of onze producten afneemt moeten we dit natuurlijk correct administratief en boekhoudkundig kunnen afhandelen. Daarnaast moeten we ook klachten, suggesties, meldingen en vragen in verband met onze diensten en producten kunnen behandelen. We vragen dan ook gegevens om je te identificeren, om met jou te communiceren, om aan jou te kunnen leveren en om je een factuur te kunnen sturen en je betaling te verwerken. Het gaat dan over volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Functie of titel
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Land
 • Telefoon
 • Adres (eventueel bijkomend leveringsadres)
 • Onderwijsinstelling (eventueel bijkomend schooladres)
 • Vakgebied
 • Betalingsgegevens waaronder creditcardgegevens

 

b.Tenz VZW heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van sommige gegevens

Naast het louter kunnen uitvoeren en afhandelen van onze diensten, heeft Tenz VZW een aantal gerechtvaardigde belangen om jouw gegevens te verzamelen. Daarbij houdt Tenz VZW de impact op je privacy zeer nauwgezet in de gaten en zorgt zij er in elk geval voor dat het evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van Tenz VZW en de eventuele impact daarvan op je privacy niet wordt verstoord. Mocht je toch bezwaren hebben tegen die verwerkingen, dan kun je je recht van verzet uitoefenen.

Volgende situaties worden bedoeld:

1. Persoonsgegevens kunnen als bewijs dienen om een betwisting over een bepaald contract te kunnen ondersteunen. We hebben er een belang bij om die dus bij te houden.

2. Tenz VZW kan persoonsgegevens gebruiken om modellen en statistieken te maken, waarbij zo snel mogelijk de link met individuele personen wordt doorbroken. Het samenbrengen van data maakt het mogelijk data gedreven inzichten te krijgen op grond waarvan Tenz VZW haar aanbod kan verbeteren. Tenz VZW aggregeert je gegevens tot een niveau dat ze niet langer persoonsgegevens zijn.

3. Tenz VZW gebruikt ook tools om het surf-en klikgedrag op haar websites te kennen, onder meer door cookies. Op die manier hoef je eenzelfde webformulier niet twee keer in te vullen, kan je een onvoltooide bestelling afronden en kan jouw gebruikservaring op de websites optimaal verlopen. Tenz VZW zet ook een tool (Datatrics) in om data te verzamelen met als doel het verhogen van de content relevantie. Die tool plaatst cookies om gebruikers over verschillende bezoeken te volgen en zo de customer journey in beeld te brengen. Indien de Facebook Ads pixel en/of de Google Adwords/DoubleClick pixel op de pagina aanwezig is, zal Datatrics een aantal waarden (het segment waarin een gebruiker toebehoort, de aankoopfase en de customer journey) naar deze pixel sturen. Het betreft hier een push naar de aanwezige pixel, Datatrics slaat geen cookies noch andere data op van derde partijen. Voor het inzien, aanpassen, verplaatsen of verwijderen van de data die we verzamelen verwijzen we naar onze privacy interface:

Ons integrale cookiebeleid kan je lezen op https://www.tenz.be/cookies.

4. Tenz VZW kan aan direct marketing doen, om je op de hoogte te houden van opleidingen, haar producten of andere diensten die interessant kunnen zijn voor jou, bijvoorbeeld op basis van trainingen die je eerder volgde of op basis van andere informatie zoals de sector waarin je werkt.  Tenz VZW zal deze informatie hoofdzakelijk verschaffen via nieuwsbrieven en e-mail, per post of op onze evenementen en opleidingssessie. In je persoonlijke gebruikersaccount kan je kiezen welke mails je wel of niet wil ontvangen. Jij hebt de controle.

Zou zich voordoen dat Tenz VZW  je sterk gepersonaliseerde reclame wil versturen, op basis van gecombineerde persoonsgegevens die over jou werden verzameld, dan zal Tenz VZW daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen. Die toestemming kan je net zo makkelijk intrekken als je ze gaf, onder meer via jouw gebruikersaccount.

Als je helemaal geen reclame wil, dan kan je je verzetten tegen elke vorm van direct marketing, bijvoorbeeld door uit te schrijven op het ontvangen van onze nieuwsbrieven.

c.Tenz VZW moet haar wettelijke verplichtingen nakomen

Soms moeten we bepaalde gegevens gebruiken om onze verplichtingen als onderneming en uitgeverij na te komen.

 

E.Jouw rechten zijn gewaarborgd

Tenz VZW zorgt ervoor dat je de controle behoudt over je gegevens en dat je altijd je rechten kan uitoefenen.

Zo kan je ons inzage vragen in de gegevens die wij van jou verwerken. We geven dan een zo volledig mogelijk overzicht. Je kan vragen dat je gegevens verbeterd of vervolledigd worden. Je kan ook vragen dat alle of bepaalde gegevens verwijderd worden uit onze bestanden, indien je van oordeel zou zijn dat ze niet correct zijn bijgehouden of verwerkt. Ben je niet akkoord met de verwerkingen onder het gerechtvaardigd belang, dan kan je je daartegen verzetten tenzij wij dwingende redenen zien om zo’n verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als wij een wettelijke verplichting moeten naleven of gegevens moeten bijhouden in het kader van een geschil. Je kan in bepaalde omstandigheden ook vragen dat we jouw gegevens overdragen aan jezelf of een derde partij.

Indien je jouw rechten wil uitoefen of daarover een vraag of klacht hebt, dan kan je dit richten aan:

privacy@tenz.be

We zullen dan wel een aantal gegevens van jou opvragen, bijvoorbeeld je identiteitskaart, zodat we zeker zijn dat niemand anders jouw rechten probeert uit te oefenen.

Mocht je het niet eens zijn met hoe we jouw verzoek behandelen, dan je je richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit (http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Daar kan je desnoods ook een klacht indienen.

 

F.Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren gegevens slechts zolang nodig is om je te voorzien van de Tenz VZW diensten en producten en voor legitieme en zakelijke doeleinden die we hierboven hebben opgesomd.

Uiteraard moeten wij ook rekening houden met wettelijke bewaartermijnen en moeten bepaalde gegevens beschikbaar blijven voor de beslechting van geschillen. Rechtsvorderingen kunnen namelijk ingesteld worden tot 10 jaar na afloop van een contract.

Tenz VZW zal bijvoorbeeld een beoordeling maken met wie zij nog een actieve relatie heeft die de bewaring van persoonsgegevens rechtvaardigt. Is dat niet langer het geval, dan verwijderen we de gegevens uit onze database.

Persoonsgegevens van mogelijke nieuwe klanten gebruiken we gedurende 5 jaar tenzij er in de tussentijd een contact was met de prospect. Dan gaat een nieuwe termijn van 5 jaar in. De prospect kan wel steeds vragen om zijn gegevens te verwijderen.

 

G.Tenz VZW beveiligt je gegevens en geeft ze niet zomaar door aan derden

 1. Tenz VZW zorgt ervoor dat enkel personen gegevens kunnen zien als die relevant zijn om hun taken te vervullen, zoals bijvoorbeeld met jou communiceren over de uitvoering en afhandeling van onze diensten.
 2. Tenz VZW verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan anderen.
 3. Tenz VZW neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. De lokalen, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden strikt beveiligd. Regelmatig controleren we of dit beveiligingsniveau optimaal is.
 4. Aan onze verwerkers leggen we strenge voorwaarden op om het beschermingsniveau van hun toepassingen zo hoog mogelijk te maken.
 5. Onze medewerkers zijn onderworpen aan strenge vertrouwelijkheidsverplichtingen. Zij krijgen training over de principes en toepassing van de privacyregels en bij het uitvoeren van hun taken moeten zij rekening houden met het intern privacybeleid dat voor iedereen werd afgekondigd.

 

H.Welke partijen kunnen jouw gegevens ontvangen en van wie ontvangen we zelf gegevens.

1. Dienstverleners

Tenz VZW doet beroep ondernemingen die in haar opdracht verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren. Tenz VZW  heeft met die verwerkers bindende afspraken gemaakt over een wettelijke, transparante en veilige verwerking van die gegevens. De verwerkingen die door verwerkers gebeuren hebben betrekking op ondersteunende functies zoals:

 • Klantenbeheer
 • Financieel beheer, facturatie,  betalingen enz.
 • Personeelsadministratie
 • ICT-beheer van Tenz VZW
 • Verwerkers die applicaties leveren om gebruikersgedrag op websites bij te houden
 • Mailprogramma’s voor direct mailing
 • Post-en transportdiensten

 

2. Partners

In het kader van specifieke samenwerkingen met bepaalde partners delen wij soms gegevens met die partners en soms krijgen wij gegevens van hen. Zo werkt Tenz VZW samen met Pelckmans Uitgevers NV om opleidingen en producten aan te bieden aan leerkrachten en andere actoren in het onderwijs met wie Pelckmans Uitgevers NV in contact is gekomen. We krijgen dan gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en gegevens met betrekking tot jouw beroep (school, vakgebied, functie) we jou trainingsprogramma’s die voor jou relevant zijn kunnen aanbieden. Wij gebruiken de gegevens enkel voor het vooropgestelde doel om opleidingen en producten voor te stellen. Onze partners zullen je correct informeren wanneer zij gegevens aan ons doorgeven en ten allen tijde kan je je rechten uitoefenen zoals hierboven beschreven.

 

3. Overheid en autoriteiten

Wij geven je gegevens door aan de overheid en autoriteiten als dat wettelijk verplicht is.

 

I.Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Tenz VZW kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op https://www.tenz.be/nl/privacy. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert Tenz VZW je via zijn website of andere kanalen waarmee we met jou communiceren. Voor concrete vragen die verband houden met je privacy, kan je terecht op privacy@tenz.be.

 

Wilt u de cookie specificaties nogmaals bekijken? Klik dan door naar onze Cookie Declaration.