Algemene voorwaarden

Artikelen

 1. Toepassingsgebied en aanvaarding
 2. De Diensten
 3. Prijzen
 4. Bestelling van de Diensten
 5. Facturatie en betaling
 6. Herroepingsrecht/Annulering
 7. Intellectuele eigendomsrechten
 8. Verantwoordelijkheid
 9. Overmacht
 10. Verwerking van persoonsgegevens
 11. Geschillen en toepasselijke wetgevingen
 12. Varia

Deze website is eigendom van:
Tenz vzw
Brasschaatsteenweg 308
2920 Kalmthout
België

E-mailadres: info@tenz.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0435 850 197

RPR: Antwerpen
IBAN: BE72 0011 9793 2216
BIC : GEBABEBB

 

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op alle diensten aangeboden via de website van Tenz vzw en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden en onderhavige algemene voorwaarden.

Het Belgisch Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013 (“WER”) laat de consument toe binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van het product of dienst de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet, binnen de voorwaarden zoals uiteengezet onder de artikelen VI.47 en volgende WER.

Onverminderd artikel VI.48, verstrijkt voor dienstenovereenkomsten de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 1 - Toepassingsgebied en aanvaarding

1.1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de verkoop van de opleidingen en vormingen (hierna “Diensten”) aangeboden op de website www.tenz.be.

1.2. De klant (hierna “Klant”) is de natuurlijke persoon die een gebruikersaccount heeft aangemaakt op de Website en die (een) Dienst(en) van Tenz wenst te kopen. Deze Algemene Voorwaarden worden aan de Klant meegedeeld bij het aanmaken van de gebruikersaccount. Tijdens het aanmaakproces van de gebruikersaccount zal de Klant uitdrukkelijk zijn akkoord met de Algemene Voorwaarden bevestigen. Het voltooien van de aanmaak van de gebruikersaccount door de Klant geldt als definitieve aanvaarding van de toepassing van deze Algemene Voorwaarden op de verhouding tussen Tenz en de Klant.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden niettegenstaande andersluidende voorwaarden van de Klant. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden verzaakt de Klant volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Alvorens de bestelling van een Dienst door de Klant definitief wordt verzonden aan Tenz, zal de Klant nogmaals aangeven dat hij zich akkoord verklaart met de toepassing van de Algemene Voorwaarden. De Klant aanvaardt de Algemene Voorwaarden door het vakje naast “Ik ga akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden, waarvan ik verklaar kennis te hebben genomen” aan te vinken.

1.4. De elektronische verzending van een bestelbon door de Klant wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Klant en Tenz, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening tot bewijs van de bestelling.

1.5. Elke afwijking van deze Algemene Voorwaarden is maar tegenstelbaar mits voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Tenz.

Artikel 2 - De Diensten

2.1. Tenz is een vormingsinstituut dat opleidingen en vormingen aanbiedt. De Website biedt een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de inhoud van deze opleidingen en vormingen (hierna “Diensten”) op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert.  Tenz kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele foutieve omschrijvingen omtrent de inhoud van de opleidingen of vormingen op de Website.

2.2. Tenz is niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van Diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Diensten niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail door Tenz op de hoogte gesteld worden dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

Artikel 3 - Prijzen

3.1. De prijzen zoals deze worden weergegeven op de Website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant zijn van toepassing op deze bestelling. Deze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief transportkosten.

3.2. In geval van een duidelijke vergissing in de prijsaanduiding, is Tenz hierdoor niet gebonden en aanvaardt de Klant dat Tenz een nieuwe afrekening kan opstellen aan de correcte prijs.

Artikel 4 - Bestelling van de Diensten

4.1. De bestelling van de Diensten door de Klant gebeurt via het online invullen van het op de Website voorziene bestelformulier.

4.2. Om een online bestelling te plaatsen, selecteert de Klant de Diensten van zijn keuze, en voegt deze Diensten toe aan zijn “Winkelwagen”. Indien de Klant alle gewenste Diensten heeft geselecteerd, dient hij zijn order te bevestigen. Tot aan het ogenblik van deze bevestiging kan de Klant nog wijzigingen aanbrengen in zijn “Winkelwagen”. Indien de Klant de bestelling wenst te bevestigen, zal hij duidelijk geïnformeerd worden over het totale bedrag dat betaald zal moeten worden. Door de bestelling te bevestigen, tegelijk met de expliciete aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, wordt de bestelling definitief en kan de Klant hier niet meer op terugkomen.

4.3. Tenz behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren indien daartoe gegronde redenen bestaan.

4.4. Tenz zal de Klant binnen korte termijn na ontvangst van de bestelling, via e-mail bevestigen of de bestelling werd aanvaard of geweigerd. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de Klant op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.

Artikel 5 - Facturatie en betaling

5.1. Gelijktijdig met de bevestiging van de aanvaarding van een bestelling van Diensten, bezorgt Tenz aan de Klant een factuur met een overzicht van het totale verschuldigde bedrag.

5.2. Een kopie van de aanvaarde bestelbon alsook van de factuur zal kunnen worden geraadpleegd door de Klant.

5.3. De facturen van Tenz moeten betaald worden uiterlijk 10 werkdagen nadat Tenz de factuur aan de Klant heeft bezorgd. Laattijdige of niet-betaling door de Klant van het vermelde factuurbedrag geeft Tenz het recht om haar prestaties op te schorten tot de achterstallige bedragen volledig werden betaald. Zo kan Tenz de deelname weigeren van de Klant aan opleidingen en vormingen waarop de Klant had ingeschreven en waarvan hij de factuur niet betaalde.

5.4. In geval van laattijdige betaling zal er op het openstaande factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand, evenals een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% met een minimum van EUR 150,onverminderd het recht van Tenz om hogere schadevergoeding te vorderen als zij in werkelijkheid een grotere schade heeft geleden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht/Annulering

6.1. Het Belgisch Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013 (“WER”) laat de Klant toe binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van de dienst Tenz te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet, binnen de voorwaarden zoals uiteengezet onder de artikelen VI.47 en volgende WER. Deze herroepingstermijn van 14 dagen start vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, dit overeenkomstig artikel VI.48 WER.

Onverminderd artikel VI.48, verstrijkt voor dienstenovereenkomsten de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

6.2. In geval de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht neemt deze contact op met info@tenz.be of zendt hij een brief naar Tenz nv, 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 308.

6.3. Klanten kunnen zich tot 5 dagen voor het plaatsvinden van de opleiding en vorming (Dienst) inschrijven en aldus een bestelling plaatsen.

Het herroepingsrecht voor een termijn van 14 dagen, zoals uiteengezet onder 6.1., is dan ook niet geldig indien de opleiding of vorming (Dienst) zal plaatsvinden lopende deze termijn.

Indien het herroepingsrecht toch wordt ingeroepen binnen de wettelijke termijn van 14 kalenderdagen en de Dienst vindt plaats lopende deze termijn, blijft niettemin de volledige kostprijs van de Dienst verschuldigd door de Klant.

6.4. Kosteloze annulering van de Dienst, nadat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen verstreken is, is mogelijk tot 1 maand voor het plaatsvinden van de Dienst. Dit dient evenwel tijdig gemeld te worden aan info@tenz.be.

Bij annulering van de Dienst, minder dan 1 maand voor het plaatsvinden van de Dienst, blijft de volledige kostprijs van de Dienst verschuldigd.

De Klant mag zich evenwel laten vervangen door een andere persoon, zonder dat hiervoor extra kosten worden aangerekend. Vervangingen dienen gemeld te worden aan info@tenz.be.

6.5. Tenz behoudt zich het recht voor om de Dienst te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen voor deze bepaalde Dienst, dit tot één week voorafgaand aan de datum waarop de Dienst zou worden verleend. Het reeds betaalde bedrag door de Klant wordt integraal teruggestort. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding ingevolge de annulering.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

7.1. De Website, alsook alle onderdelen daarvan, inclusief doch niet beperkt tot teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, logo’s, foto’s, audio- en videofragmenten, lay-out en de verkoop catalogus behoort in eigendom toe aan Tenz inclusief de daarop gevestigde intellectuele eigendomsrechten waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten, minstens beschikt Tenz over een gebruiksrecht op voormelde onderdelen. Het is de Klant onder geen beding toegestaan om de Website of bepaalde onderdelen daarvan te reproduceren, publiceren of op eender welke andere wijze te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tenz.

7.2. Het is de Klant tevens verboden de Diensten te fotograferen, audio- of videofragmenten ervan op te nemen. Daarnaast is het eveneens onder geen beding toegestaan de inhoud van de Diensten te reproduceren, te publiceren of op eender welke andere wijze te gebruiken, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Tenz.

Artikel 8 - Verantwoordelijkheid

8.1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, kan Tenz niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de Klant zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van Tenz bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Klant. Dit geldt zowel met betrekking tot de Diensten als met betrekking tot de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie.

8.2. In elk geval is de aansprakelijkheid van Tenz beperkt tot het factuurbedrag van de bewuste levering van de Diensten aan de Klant waarop de aansprakelijkheidsvordering betrekking zou hebben.

Artikel 9 - Overmacht

9.1. In geval van overmacht is Tenz niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan Tenz zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

9.3. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Tenz die de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk zou verhinderen. Hieronder vallen onder meer, zonder exhaustief te willen zijn, ziekte van de lesgever, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, storingen in een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website,...

Artikel 10 – Verwerking van Persoonsgegevens

10.1. Wat betreft de inzameling en het gebruik van persoonsgegevens verwijst Tenz naar haar privacybeleid waarvan de meest recente versie steeds beschikbaar zal zijn op de website www.tenz.be.

10.2. De privacyverklaring kan door Tenz gewijzigd worden. Als het beleid ingrijpend wordt aangepast, wordt hiervan melding gemaakt op de website en wordt de bijgewerkte privacyverklaring op de website gepubliceerd.

Artikel 11 - Geschillen en toepasselijke wetgevingen

11.1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd tot beslechting van het geschil.

11.2. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de Klant en Tenz.

Artikel 12 - Varia

12.1. De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet.

12.2. De inhoud van de Website kan onderhevig zijn aan wijzigingen.